Monthly Archives: August 2017

– Tôi có 1 người bạn ngồi cùng bàn – Bạn đó có 1 nước da mà ko có ai trong lớp = được – Bạn đó suốt ngày trong… Read more »

Mình cảm thấy

Mình cảm thấy, việc gì xảy ra cũng có lý do của nó cả. Nếu thật sự là Cậu muốn, thì mình làm. Đơn giản vậy thôi! Cảm ơn tất… Read more »

Mình cảm thấy

Mình cảm thấy, việc gì xảy ra cũng có lý do của nó cả. Nếu thật sự là Cậu muốn, thì mình làm. Đơn giản vậy thôi! Cảm ơn tất… Read more »