Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 159:

      Comments Off on Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 159:

Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 159:
“Có LÀM có ĂN” , làm lớn thì ăn nhiều
Thiết kế phí , Giám sát phí , Quản lý phí , Hối lộ phí tỷ lệ thuận giá xây dựng , lắp viên đá được ĂN gấp 3 lần viên gạch đó