Giả thuốc và giả thực phẩm thì phải tử hình

Giả thuốc và giả thực phẩm thì phải tử hình. Như vậy bọn nó mới thật sự nếm mùi và dân mới phục và có lòng tin. Chứ lại phạt và tù vài năm thì đâu lại vào đó thôi. Mong nhà nước sẽ làm vụ này đến cùng. Biết là độc hại mà vẫn làm là giết người có chủ ý.