Giả thuốc và giả thực phẩm thì phải tử hình

Giả thuốc và giả thực phẩm thì phải tử hình. Như vậy bọn nó mới thật sự nếm mùi và dân mới phục và có lòng tin. Chứ lại phạt và tù vài năm thì đâu lại vào đó thôi. Mong nhà nước sẽ làm vụ này đến cùng. Biết là độc hại mà vẫn làm là giết người có chủ ý.

6 thoughts on “Giả thuốc và giả thực phẩm thì phải tử hình

  1. Quỳnh Quỳnh

    Bọn khốn nạn, làm giầu trên tính mạng của những người bị bệnh nan y

    1. Tran Thuy

      Chính xac đó a, họ làm giàu trên tính mạng của bệnh nhân, đó là giết người một cách gian tiếp

Comments are closed.