Luật của người nào có thể vượt qua luật của trời

      Comments Off on Luật của người nào có thể vượt qua luật của trời

Luật của người nào có thể vượt qua luật của trời.
Ở mức thấp nhất, con người không biết đúng/sai, chỉ nhìn quanh để bắt chước, vì mong muốn được chấp nhận, được gia nhập hội/nhóm và sợ bị phủ nhận.
Ở mức cao nhất, con người sống với luật trời.
Luật pháp có thể “kéo” những kẻ không có đạo đức lên trên; ngược lại, nó cũng sẽ “kéo” những người đã phát triển nhận thức ở mức cao xuống dưới.
Thế gọi là công bằng chăng?
Nếu ngày nay, chúng ta nhìn xã hội thời Trung Cổ mà thấy rợn tóc gáy, thì 200 năm nữa khi nhìn lại bây giờ, con người thời ấy cũng sẽ nghĩ rằng chúng ta hiện nay quả là một xã hội man rợ.