Trên thế giới có khoảng hơn 6 tỉ người

Trên thế giới có khoảng hơn 6 tỉ người. Tuổi thọ trung bình của con người là 80 tuổi. Mỗi năm có 365 ngày. Như vậy, một đời là khoảng 29.200 ngày. Giả sử, một người bình quân mỗi ngày có thể gặp khoảng 1000 người. Vậy thì số người họ gặp trong một đời là khoảng 29.200.000 người. Lấy 29.200.000 chia cho 6 tỉ được kết quả là 0,00487, xác suất gặp là bốn trăm tám mươi bảy phần vạn.
Và nếu mỗi người bình an sống đến năm 80 tuổi thì sẽ quen biết được khoảng 3000 người. Số người khác giới chiếm khoảng một nửa. Như vậy là có khoảng 1500 đối tượng có thể lựa chọn.
Nhưng trong phạm vi có thể lựa chọn, kết quả xác suất hai người yêu nhau là bốn mươi chín phần triệu. …